Menu

浙江新湖创业投资股份有限公司2004年年度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

0 Comment

                    浙江新湖创业花费股份有限公司2004积年累月度空话

    编目录

一、要紧激励

二、浅谈公司的基本情况

三、会计工作材料与事情材料汇总

四、本钱存量的使不同与同伴的地步

五、董事、监事和高级管理人员

六、公司管理建筑学

七、同伴大会简介

八、董事会空话

九、中西部及东部各州的县议会空话书

十、要紧事项

十一、财务会计工作空话

十二、备查证明编目录

一、要紧激励

1、董事会及其董事担保、给错误的劝告性的正式的或得意地忽略,满足的的现实性、个人和协同职责或工作的精确和极盛时性。

2、本公司2004年度财务空话经浙江天健会计工作师事务所审计,郑琦华,留下印象会计工作师、俞明卫签名问题了浙天会审[2005]第323号规范无保存反对的话的审计空话。

3、导演刘所佳,因公月动差未能插脚运动会,陈剑修改列席并开票决议。。

4、陈剑,公司的符合人,徐丹红,符合会计工作工作的符合人,会计工作机构符合人王丽萍(会计工作):担保今年空话中财务空话的真实、极盛时。

二、浅谈公司的基本情况

1、公司法定中文名字:浙江新湖创业花费股份有限公司

公司英文名字:ZHEJIANG XINHU VENTURE INVESTMENT CO.,LTD.

2、公司法定代理人:陈坚

3、董事会书桌:分阶段进行细分

联系:杭州运动场路479号7楼

工具:0571-87055977

肖像画法:0571-87055977

公司贴纸事务代表:加里

联系:杭州运动场路479号7楼

工具:0571-87055979

肖像画法:0571-87055978

4、公司留下印象地址:杭州运动场路479号7楼

公司经纪地址:杭州运动场路479号7楼

邮递区号:310007

公司的互联网网络网站:

公司信箱:XHCY600840@hotmail.com

5、报纸名字的公司教训表演:《柴纳贴纸报》、《上海贴纸报》

柴纳贴纸人的监督管理使服役命名的互联网网络网站:

公司年度空话的方位:董事会书桌处

6、A公司定级:上海贴纸交易所

缩略A股:新湖创业

公司A股法典:600840

7、及其他关系到材料

公司宁愿注册日期:1986年12月25日

网站宁愿留下印象的公司:绍兴翻身北路333号

公司变换留下印象日期:2005年1月4日

公司变换留下印象放置:杭州运动场路479号7楼

公司法人营业执照注册号:3300001000881

公司税务注册号码:330000143000980

公司延聘的境内会计工作师事务所名字:浙江天健会计工作师事务所

公司延聘的境内会计工作师事务所的经纪地址:杭州市文三路388号钱江科学技术大厦15-20楼

三、会计工作材料与事情材料汇总

(1)空话期次要财务材料

单位:元币:人民币

总送还                                                    33,455,

净赚                                                      19,697,

推理非古典音乐常性盈亏账目后的净赚                                  17,020,

主营事情送还                                                64,865,

及其他事情送还                                                 2,842,

营业送还                                                    31,871,

花费进项                                                    -3,034,

默许经费                                                     7,143,

营业外进出净数                                              -2,525,

经纪灵活的当下的呈现黄金跑网额                                 -11,551,

现钞及现钞等价物净提高某人的地位额                                   -37,612,

(二)推理非古典音乐常性盈亏账目伸出和总计

单位:元币:人民币

非惯常盈亏账目伸出                                                     总计

操作除公司引起外的及其他资产发生的盈亏账目                          -213,

各种形式的内阁默许                                           7,473,

短期花费进项                                                   269,

推理资产减值后的及其他非营业经费、经费- 2,007,

柴纳证监会确实的及其他非惯常盈亏账目伸出                         -3,466,

所得税冲撞数                                                   620,

商议                                                         2,676,

注:CH所决定的及其他非惯常盈亏账目伸出的总计。

(三)前三年的会计工作专业材料和财务配额

单位:元币:人民币

会计工作专业

2004年

材料

主营事情

279,707,

经费

总送还                                                    33,455,

净赚                                                      19,697,

推理非古典音乐

常性盈亏账目                                                    17,020,

的净赚

2004岁暮年终

总资产                                                   1,973,789,

同伴权益                                                   191,871,

经纪灵活的

当下的呈现

-11,551,

黄金跑网次要财务                                                           2004年

配额

每股进项

(完整使展开)                                                            

薄)

最新每股进项进项进项进项

进项

净资产收

益率(全

薄外面)

(%)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的净资产                                                            

进项率

(完整使展开)

薄的)

每股经纪

灵活的发生

的现钞流

量净数

每股进项

(额外的平                                                            

均)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的每股收

效益(连锁商店)

稀释的)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的每股收

效益(重量)

平均值)

净资产收

利息率(加)

权平均值)

(%)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的净资产                                                            

进项率

(额外的平

持有)

2004岁暮年终

每股净本钱预订本修长的后的

每股净本钱预订本                                                            

                                                                   2003年

会计工作专业

材料                                                               修长的后

主营事情

118,103,

经费

总送还                                                    15,006,

净赚                                                      11,221,

推理非古典音乐

常性盈亏账目                                                     2,811,

的净赚

2003岁暮年终

修长的后

总资产                                                   1,783,560,

同伴权益                                                   172,174,

经纪灵活的

当下的呈现

-35,462,

黄金跑网次要财务                                                           2003年

配额

修长的后

每股进项

(完整使展开)                                                            

薄)

最新每股进项进项进项进项

进项

净资产收

益率(全

薄外面)

(%)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的净资产                                                            

进项率

(完整使展开)

薄的)

每股经纪

灵活的发生

的现钞流

量净数

每股进项

(额外的平                                                            

均)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的每股收

效益(连锁商店)

稀释的)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的每股收

效益(重量)

平均值)

净资产收

利息率(加)

权平均值)

(%)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的净资产                                                            

进项率

(额外的平

持有)

2003岁暮年终

修长的后

每股净本钱预订本修长的后的

每股净本钱预订本                                                            

                                                                   2003年

会计工作专业

材料                                                               修长的前

主营事情

118,103,

经费

总送还                                                    15,077,

净赚                                                      14,496,

推理非古典音乐

常性盈亏账目                                                     6,086,

的净赚

2003岁暮年终

修长的前

总资产                                                   1,783,560,

同伴权益                                                   175,449,

经纪灵活的

当下的呈现

-35,462,

黄金跑网次要财务                                                           2003年

配额

修长的前

每股进项

(完整使展开)                                                            

薄)

最新每股进项进项进项进项

进项

净资产收

益率(全

薄外面)

(%)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的净资产                                                            

进项率

(完整使展开)

薄的)

每股经纪

灵活的发生

的现钞流

量净数

每股进项

(额外的平                                                            

均)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的每股收

效益(连锁商店)

稀释的)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的每股收

效益(重量)

平均值)

净资产收

利息率(加)

权平均值)

(%)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的净资产                                                            

进项率

(额外的平

持有)

2003岁暮年终

修长的前

每股净本钱预订本修长的后的

每股净本钱预订本                                                            

                                                                   电流分阶段进行比

会计工作专业

上一期提高某人的地位

材料

减(%)

主营事情

经费

总送还                                                           

净赚                                                              

推理非古典音乐

常性盈亏账目                                                           

的净赚

电流分阶段进行比

上一期提高某人的地位

减(%)

总资产                                                              

同伴权益                                                            

经纪灵活的

当下的呈现

黄金跑网次要财务                                                           电流分阶段进行比

配额                                                               上一期提高某人的地位

减(%)

每股进项

(完整使展开)                                                            

薄)

最新每股进项进项进项进项

进项

净资产收

益率(全

薄外面)

(%)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的净资产                                                             

进项率

(完整使展开)

薄的)

每股经纪

灵活的发生

的现钞流

量净数

每股进项

(额外的平                                                            

均)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的每股收

效益(连锁商店)

稀释的)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的每股收

效益(重量)

平均值)

净资产收

利息率(加)

权平均值)

(%)

推理非古典音乐

常性盈亏账目

的净赚

的净资产                                                             

进项率

(额外的平

持有)

电流分阶段进行比

上一期提高某人的地位

减(%)

每股净本钱预订本修长的后的

每股净本钱预订本                                                            

                                                                   2002年

会计工作专业

材料                                                               修长的后

主营事情

100,994,

经费

总送还                                                     2,146,

净赚                                                       2,764,

推理非古典音乐

常性盈亏账目                                                   -14,842,

的净赚

2002岁暮年终

修长的后

总资产                                                   1,331,399,

同伴权益                                                   160,372,

经纪灵活的

当下的呈现

-341,404,

黄金跑网次要财

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注